Hotararea 481 / 2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OG. 129/2000

 


HOTARÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 522/2003

Intrata in vigoare la 17.07.2015

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

 

ART. I

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 522/2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

1. Titlul capitolului I se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Capitolul I
Dispozitii generale"

 

2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementeaza punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, denumita în continuare ordonanta."

 

3. Dupa articolul 1 se introduc doua noi articole, articolele 1^1 si 1^2, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1^1. - Prin activitatile de formare profesionala de interes general, prevazute la art. 3 din ordonanta, se înteleg activitatile care:

   a) se adreseaza tuturor persoanelor apte de munca;
   b) ofera protectie fata de riscul de somaj;
   c) contribuie la nediscriminare, egalitatea între sexe, ameliorarea standardelor de viata si a calitatii vietii, precum si la crearea de sanse egale pentru toate persoanele care desfasoara activitati pe piata muncii;
   d) contribuie la dezvoltarea capacitatii persoanelor de a fi membri activi ai societatii;
   e) contribuie la incluziunea sociala, la coeziunea sociala a comunitatilor locale si la solidaritate sociala;
   f) sunt furnizate de furnizori care respecta principiile de asigurare a calitatii prevazute la art. 5 din ordonanta;
   g) sunt planificate si implementate având în vedere cerintele pietei muncii si aspiratiile profesionale ale adultilor. 

Art. 1^2. - Promovarea învatarii pe tot parcursul vietii, prevazuta la art. 4 lit. f) din ordonanta, contribuie la realizarea urmatoarelor obiective specifice în domeniul dezvoltarii resurselor umane la nivelul angajatorilor:

   a) asigurarea fortei de munca corespunzatoare cerintelor noilor locuri de munca;
   b) reconversia profesionala a salariatilor pentru a face fata transformarilor de la locurile de munca;
   c) reducerea impactului social al proceselor de restructurare si reorganizare ale angajatorilor;
   d) cresterea mobilitatii profesionale a lucratorilor;
   e) crearea de noi locuri de munca."

 

4. Articolul 2 se abroga.

 

5. Dupa articolul 2 se introduc doua noi articole, articolele 2^1 si 2^2, cu urmatorul cuprins:

"Art. 2^1. - (1) Formarea profesionala, organizata conform art. 10 alin. (3) lit. b) din ordonanta de catre angajatori, se finalizeaza cu certificatele de absolvire prevazute la art. 21 alin. (3) din ordonanta.

(2) Certificatele de absolvire eliberate de angajatori salariatilor proprii contin cel putin urmatoarele elemente:

   a) datele de identificare ale angajatorului care a asigurat formarea;
   b) numele si prenumele salariatului;
   c) denumirea ocupatiei pentru care a fost organizat programul de formare profesionala;
   d) numarul de ore si perioada de desfasurare a programului de formare de care a beneficiat salariatul;
   e) competentele dobândite prin programul de formare profesionala.

(3) În vederea monitorizarii cresterii gradului de participare a adultilor la învatarea pe tot parcursul vietii, angajatorii transmit trimestrial secretariatului tehnic al comisiei de autorizare în a carui raza teritoriala îsi au sediul social date cu privire la angajatii care au beneficiat de formare profesionala, conform tabelului prevazut la anexa nr. 7.

Art. 2^2. - (1) Nivelurile de pregatire prevazute la art. 10 alin. (1) din ordonanta reprezinta nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul national al calificarilor, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 918/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Conditiile de acces la programele de formare profesionala organizate potrivit prevederilor art. 10 din ordonanta, pe niveluri de calificare, se stabilesc prin registrul prevazut la art. 14 alin. (3) din ordonanta."

 

6. Dupa articolul 2^2 se introduce un nou capitol, capitolul I^1 "Organizarea formarii profesionale a adultilor", alcatuit din articolele 3-7, 7^1, 7^2, 8 si 9.

 

7. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice solicita, în temeiul art. 11 alin. (1) din ordonanta, ministerelor, agentiilor nationale si altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate, dupa caz, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale, sa puna la dispozitie strategiile sectoriale si teritoriale de dezvoltare a resurselor umane, inclusiv cele de formare profesionala."

 

8. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala conform art. 14 alin. (1) si (2) din ordonanta.

(2) Competentele-cheie prevazute la art. 14 alin. (2) lit. b) din ordonanta sunt cele prevazute la art. 68 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Programele de formare profesionala prin care se realizeaza calificarea sau recalificarea adultilor se organizeaza pentru calificarile cuprinse în Registrul national al calificarilor profesionale din România."

 

9. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Pâna la intrarea în vigoare a Registrului national al calificarilor profesionale din România se utilizeaza Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Nivelurile de calificare prevazute în nomenclatorul calificarilor de la alin. (1) se utilizeaza pâna la 1 ianuarie 2016.

(3) Dupa data de 1 ianuarie 2016, nivelurile de calificare pentru care se vor organiza programe de formare profesionala vor fi cele prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor."

 

10. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Programele de formare profesionala se elaboreaza potrivit art. 15 alin. (1) din ordonanta, în concordanta cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national, respectiv cu standardele de pregatire profesionala, aprobate în conditiile reglementarilor în vigoare."

 

11. Dupa articolul 7, se introduc doua noi articole, articolele 7^1 si 7^2, cu urmatorul cuprins:

"Art. 7^1. - (1) Standardele ocupationale prevazute la art. 15 din ordonanta se elaboreaza pe baza metodologiei de elaborare, validare, aprobare si gestionare a standardelor ocupationale.

(2) Autoritatea Nationala pentru Calificari împreuna cu comitetele sectoriale elaboreaza si, dupa caz, actualizeaza metodologia prevazuta la alin. (1).

(3) Metodologia prevazuta la alin. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice si al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7^2. - În vederea autorizarii conform art. 16 alin. (1) din ordonanta, furnizorul de formare profesionala elaboreaza programul de formare pe baza proiectului de standard ocupational validat de comitetul sectorial."

 

12. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Persoanele cu nevoi speciale prevazute la art. 17 alin. (3) din ordonanta sunt persoane care se încadreaza, în conditiile legii, într-o categorie de persoane cu handicap."

 

13. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9. - Furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel national încheie cu participantii la aceste programe, potrivit art. 19 alin. (1) din ordonanta, contracte de formare profesionala, conform modelului prevazut în anexa nr. 2."

 

14. Articolul 10 se abroga.

 

15. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11. - Potrivit art. 21 alin. (1) din ordonanta sunt supusi autorizarii numai furnizorii de formare profesionala care doresc sa elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala. Ceilalti furnizori de formare profesionala pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu documente de absolvire proprii, care nu sunt însa certificate cu recunoastere nationala."

 

16. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 11^1. - Prin activitatea de autorizare se întelege procedura prin care furnizorii de formare profesionala, prevazuti la art. 21 alin. (1) din ordonanta, fac demersurile necesare în scopul obtinerii autorizatiei pentru exercitarea activitatii de formare profesionala a adultilor finalizata cu certificate de calificare/absolvire cu recunoastere nationala."

 

17. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12. - Institutiile de învatamânt superior se supun autorizarii potrivit prezentelor norme pentru programele de formare profesionala care fac obiectul ordonantei, cu exceptia programelor prevazute la art. 21 alin. (2) din ordonanta."

 

18. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13. - Autoritatea Nationala pentru Calificari, în temeiul art. 22 alin. (1) din ordonanta, coordoneaza activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala, astfel încât aceasta sa se desfasoare în mod unitar în întreaga tara, scop în care:

   a) face demersurile necesare pentru înfiintarea, în subordinea sa, a comisiilor de autorizare prevazute la art. 22 alin. (2) din ordonanta;
   b) emite deciziile de înfiintare a comisiilor de autorizare;
   c) îndeplineste atributiile prevazute la art. 38 din ordonanta;
   d) centralizeaza datele cu privire la resursele materiale si financiare de care dispun comisiile de autorizare, precum si informatiile privind activitatea acestora;
   e) elaboreaza si transmite instructiuni comisiilor de autorizare si secretariatelor tehnice;
   f) desfasoara activitati pentru solutionarea problemelor identificate de comisiile de autorizare si secretariatele tehnice."

 

19. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14. - (1) În vederea constituirii comisiilor de autorizare prevazute la art. 23 alin. (1) din ordonanta, Autoritatea Nationala pentru Calificari solicita Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, organizatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel judetean sa îsi nominalizeze reprezentantii titulari si supleanti în comisiile de autorizare.

(2) Nominalizarea membrilor titulari si a supleantilor în comisiile de autorizare se realizeaza pe baza urmatoarelor criterii:

   a) studii superioare;
   b) experienta relevanta în domeniul educatiei si/sau formarii profesionale a adultilor;
   c) vechime în munca de minimum 5 ani.

(3) Criteriile prevazute la alin. (2) se detaliaza în Regulamentul de organizare si functionare al comisiilor de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si al secretariatelor tehnice ale acestora.

(4) Decizia de constituire a comisiilor de autorizare este comunicata de Autoritatea Nationala pentru Calificari, în termen de 15 zile de la data emiterii, Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, precum si organizatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national."

 

20. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 15. - (1) În sensul art. 23 alin. (1) lit. d) si e) din ordonanta, reprezentative la nivel judetean sunt organizatiile sindicale si patronale care reprezinta în plan judetean organizatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national, conform Legii dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare.

(2) Organizatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national stabilesc prin consens organizatiile ai caror reprezentanti vor fi desemnati în comisiile de autorizare la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti si le comunica Autoritatii Nationale pentru Calificari în termen de 20 de zile de la primirea solicitarii prevazute la art. 14 alin. (1)."

 

21. Articolul 16 se abroga.

 

22. Articolul 18 se abroga.

 

23. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 19. - (1) Comisiile de autorizare îsi desfasoara lucrarile în prezenta celor 5 membri, titulari sau, dupa caz, supleanti.

(2) Rezultatele lucrarilor comisiei de autorizare se consemneaza în procesul-verbal semnat de participanti.

(3) Pe baza procesului-verbal se emit deciziile comisiei de autorizare semnate de presedinte."

 

24. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 20. - Deciziile se iau cu minimum 3 voturi exprimate, din care cel putin un vot sa fie al partenerilor sociali."

 

25. Dupa articolul 20 se introduc doua noi articole, articolele 20^1 si 20^2, cu urmatorul cuprins:

"Art. 20^1. - Autoritatea Nationala pentru Calificari, în baza sesizarilor primite si a analizei documentelor care atesta o situatie de revocare, constata existenta unei situatii din cele prevazute la art. 23 alin. (4) din ordonanta si solicita institutiilor publice, organizatiilor sindicale sau patronale revocarea membrului titular ori supleant, precum si nominalizarea altei persoane.

Art. 20^2. - Regulamentul de organizare si functionare al comisiilor de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si al secretariatelor tehnice ale acestora, prevazut la art. 38 alin. (3) din ordonanta, cuprinde si urmatoarele elemente:

    a) conditiile de acces la functiile de reprezentare prevazute la art. 23 alin. (1) lit. b)-e) din ordonanta;
    b) procedura de nominalizare, revocare si înlocuire a reprezentantilor în comisia de autorizare prevazuti la art. 23 alin. (1) din ordonanta;
    c) procedura de avizare a certificatelor prevazute la art. 21 alin. (1) din ordonanta în vederea aplicarii apostilei de la Haga prevazute în Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare."

 

26. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Potrivit art. 23 alin. (7) din ordonanta, la evaluarea furnizorilor de formare profesionala în vederea autorizarii, comisiile de autorizare utilizeaza evaluatori de furnizori si programe de formare pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de evaluare.

(2) Conditiile ce trebuie îndeplinite de evaluatorii de furnizori si programe de formare, începând cu data de 1 ianuarie 2016, sunt stabilite de Autoritatea Nationala pentru Calificari, prin decizie, dupa consultarea comitetelor sectoriale."

 

27. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 22. - Nivelul tarifelor pentru prestatia membrilor comisiei de autorizare si a evaluatorilor de furnizori si programe de formare desemnati de comisia de autorizare este stabilit la începutul fiecarui an calendaristic de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice."

 

28. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 23. - (1) Taxele de autorizare se vireaza de catre persoanele juridice în contul Autoritatii Nationale pentru Calificari."

 

29. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 25. - Pentru buna desfasurare a activitatilor comisiilor de autorizare si a secretariatelor tehnice ale acestora, conform art. 23 alin. (8) din ordonanta, directiile judetene de munca si securitate sociala, respectiv a municipiului Bucuresti pun la dispozitia acestora, la sediul lor, un spatiu corespunzator ca dimensiuni si dotari, specifice activitatii, inclusiv mobilier si aparatura IT."

 

30. Dupa articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 25^1. - (1) Furnizorii de formare profesionala care doresc sa fie autorizati pot îndeplini prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCU), prevazut la art. 25 alin. (3) din ordonanta, formalitatile si procedurile necesare pentru dobândirea dreptului de furnizare a serviciilor de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala pentru formalitatile prevazute la art. 27 lit. a), b) si la art. 28 alin. (1) lit. a), b), c) si e) din ordonanta.

(2) Verificarea privind dotarile, echipamentele si materialele necesare furnizorului de formare profesionala care doreste sa se autorizeze se face numai la fata locului de catre evaluatorii de furnizori si programe de formare desemnati de comisiile de autorizare.

(3) Formalitatile prevazute la alin. (1) sunt detaliate în metodologia de autorizare prevazuta la art. 38 alin. (1) lit. b) din ordonanta."

 

31. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 26. - (1) Prin decizie a comisiei de autorizare se stabilesc:

  a) evaluatorii de furnizori si programe de formare care pot desfasura activitati de evaluare a furnizorilor de formare profesionala în vederea autorizarii;
  b) specialistii care pot desfasura activitati de examinare a participantilor la programele de formare profesionala.

(2) Evaluatorii de furnizori si programe de formare prevazuti la alin. (1) lit. a) se înscriu în Registrul evaluatorilor de furnizori si programe de formare.

(3) În vederea îndeplinirii atributiilor, comisiile de autorizare:

   a) emit decizii;
   b) transmit Autoritatii Nationale pentru Calificari deciziile mentionate la alin. (1), precum si registrul prevazut la alin. (2);
   c) transmit Autoritatii Nationale pentru Calificari informatii privind activitatea de autorizare si monitorizare a furnizorilor de formare profesionala;
   d) transmit Autoritatii Nationale pentru Calificari, lunar, registrele gestionate la nivel judetean, prevazute la art. 32 si art. 25 alin. (2) lit. e) din ordonanta;
   e) transmit Autoritatii Nationale pentru Calificari, trimestrial, datele centralizate la nivel judetean, prevazute la art. 2^1 alin. (3);
   f) desfasoara si alte activitati prevazute în Regulamentul de organizare si functionare al comisiilor de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si al secretariatelor tehnice ale acestora."

 

32. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Membrii secretariatelor tehnice ai comisiilor de autorizare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, prevazuti la art. 23 alin. (9) din ordonanta, realizeaza urmatoarele activitati:

   a) ofera informatii publicului interesat despre procesul de autorizare, furnizorii de formare profesionala autorizati si despre organizarea si desfasurarea examenelor de absolvire la finalizarea programelor de formare profesionala;
   b) întocmesc documentele necesare desfasurarii sedintelor comisiei de autorizare;
   c) rezolva lucrarile de secretariat legate de procesul de autorizare;
   d) întocmesc si actualizeaza lunar Registrul judetean al absolventilor programelor autorizate de formare profesionala a adultilor;
   e) asigura comunicarea dintre Autoritatea Nationala pentru Calificari, comisiile de autorizare, furnizorii de formare profesionala, evaluatorii de furnizori si programe implicati în activitatile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala în vederea autorizarii si specialistii implicati în activitatile de examinare a participantilor la programele de formare profesionala;
   f) întocmesc si actualizeaza lunar, la nivel judetean, registrele mentionate la art. 32 din ordonanta si le publica pe site-ul directiei judetene de munca si securitate sociala, respectiv a municipiului Bucuresti;
   g) întocmesc si actualizeaza lunar, la nivel judetean, registrul mentionat la art. 26 alin. (2);
   h) centralizeaza trimestrial datele transmise de toti furnizorii de formare profesionala neautorizati care îsi desfasoara activitatea pe teritoriul României, conform art. 60 din ordonanta;
   i) centralizeaza trimestrial datele transmise de angajatori conform tabelului prevazut la anexa nr. 7;
   j) administreaza bazele de date;
   k) îndeplinesc si alte activitati prevazute în Regulamentul de organizare si functionare al comisiilor de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si al secretariatelor tehnice ale acestora."

 

33. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 30. - (1) Forma, continutul si regimul de eliberare ale autorizatiei, prevazute la art. 26 alin. (2) din ordonanta, pentru fiecare tip de program, sunt cuprinse în Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Metodologia de autorizare cuprinde criteriile si procedurile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala în vederea autorizarii sau retragerii autorizatiei.

(3) Metodologia de autorizare prevazuta la alin. (1) se modifica si se completeaza de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari si se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice si al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice în termen de 90 de zile de la publicarea prezentelor norme."

 

34. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 31. - (1) Furnizorii de formare care doresc sa organizeze programe de formare profesionala autorizate pentru profesii reglementate prin legi speciale trebuie sa solicite anterior autorizarii avizul autoritatii de reglementare.

(2) Avizul prevazut la alin. (1) se poate depune direct la comisia de autorizare sau prin PCU.

(3) Furnizorii de formare profesionala care sunt autorizati sa organizeze programe de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare cu recunoastere nationala pot organiza si programe de initiere pentru dobândirea unora dintre competentele aferente programului de calificare respectiv, finalizate cu certificate de absolvire cu recunoastere nationala, în baza aceleiasi autorizatii."

 

35. Dupa articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 31^1. - Conditiile de eligibilitate prevazute la art. 27 din ordonanta sunt considerate a fi îndeplinite si în conditiile în care reprezentantul furnizorului de formare profesionala prezinta, în vederea autorizarii, o declaratie pe propria raspundere, încheiata în forma autentica în fata notarului, din care rezulta ca îndeplineste criteriile de eligibilitate stabilite la art. 27 lit. a) si b) din ordonanta."

 

36. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 32. - (1) Activitatea de monitorizare, prevazuta la art. 25 alin. (1) lit. c) si la art. 38 alin. (1) lit. d) din ordonanta, consta în verificarea sistematica a îndeplinirii de catre furnizorul de formare profesionala a criteriilor care au stat la baza autorizarii acestuia pentru organizarea unui program de formare profesionala.

(2) În procesul de monitorizare furnizorul de formare profesionala trebuie sa prezinte toate documentele care sa ateste ca îndeplineste conditiile prevazute la art. 27 din ordonanta.

(3) Procedura de monitorizare, criteriile si procedura de retragere a autorizatiei fac parte integranta din metodologia de autorizare."

 

37. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 33. - (1) În cazul în care comisia de autorizare respinge cererea de autorizare a unui furnizor de formare profesionala, acesta poate contesta decizia la Autoritatea Nationala pentru Calificari.

(2) Modalitatea de solutionare a contestatiei este cuprinsa în metodologia de autorizare prevazuta la art. 30 alin. (3)."

 

38. Dupa articolul 33 se introduc trei noi articole, articolele 33^1 - 33^3, cu urmatorul cuprins:

"Art. 33^1. - (1) Registrul prevazut la art. 32 lit. a) din ordonanta cuprinde toti furnizorii autorizati. Modelul registrului este prevazut în anexa nr. 3.

(2) Registrul prevazut la art. 32 lit. b) din ordonanta cuprinde toti furnizorii neautorizati stabiliti în România, care elibereaza certificate fara recunoastere nationala.

(3) Registrul prevazut la art. 32 lit. c) din ordonanta cuprinde furnizorii neautorizati care presteaza servicii de formare profesionala în sistem transfrontalier.

(4) Registrele prevazute la alin. (1)-(3) se afiseaza pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Calificari.

Art. 33^2. - Modalitatea de colectare a datelor cuprinse în registrele prevazute la art. 32 din ordonanta, precum si a celor prevazute la art. 60 din ordonanta se stabileste de Autoritatea Nationala pentru Calificari.

Art. 33^3 - Procedurile de notificare prevazute la art. 34 si 35 din ordonanta sunt descrise în Regulamentul de organizare si functionare al comisiilor de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si al secretariatelor tehnice ale acestora."

 

39. Articolul 34 se abroga.

 

40. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 35. - În temeiul art. 41 si 42 din ordonanta, examenele de absolvire sustinute de participantii la programele de formare profesionala se organizeaza conform Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 501/5.253/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia se modifica de Autoritatea Nationala pentru Calificari si comitetele sectoriale si se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice si al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice în termen de 90 de zile de la publicarea prezentelor norme."

 

41. La articolul 36, alineatele (1) si (2^2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 36. - (1) Certificatele de calificare profesionala sau de absolvire cu recunoastere nationala, prevazute la art. 44 din ordonanta, sunt imprimate-tip, tiparite pe hârtie speciala, având elemente de securizare, conform modelelor prevazute în anexele nr. 4 si 5 si au regimul actelor de studii.

 ..........................................

(2^2) La absolvirea programelor de formare profesionala organizate în conditiile art. 16 alin. (1) din ordonanta înaintea aprobarii standardului ocupational, certificatul se elibereaza fara anexa."

 

42. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 37. - (1) Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale, prevazuta la art. 45 din ordonanta, stabileste modalitatea de evaluare si certificare a competentelor profesionale, în cadrul centrelor de evaluare a competentelor profesionale, precum si metodologia de autorizare si monitorizare a acestora.

(2) Centrele de evaluare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale sunt persoane juridice de drept public sau privat, autorizate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari.

(3) Criteriile si procedurile de evaluare si certificare a evaluatorilor de competente profesionale, a evaluatorilor de evaluatori si a evaluatorilor externi se elaboreaza de Autoritatea Nationala pentru Calificari si comitetele sectoriale, se avizeaza de consiliul Autoritatii Nationale pentru Calificari si se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

(4) Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica de Autoritatea Nationala pentru Calificari si se aproba prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice."

 

43. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 39. - Metodologia de realizare a cercetarii statistice aferente formarii profesionale a adultilor, prevazuta la art. 61 alin. (2) din ordonanta, se elaboreaza în termen de 12 luni de la data intrarii în vigoare a prezentelor norme."

 

44. Articolul 40 se abroga.

 

45. La articolul 41, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 41. - (1) Activitatea de control prevazuta la art. 62 din ordonanta are în vedere:

    a) activitatea de formare profesionala desfasurata de furnizorii de formare profesionala;
    b) activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala."

 

46. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 43. - Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezentele norme."

 

47. Dupa anexa nr. 6 se introduce o noua anexa, anexa nr. 7, având cuprinsul prevazut în anexa la prezenta hotarâre.

 

 

ART. II

 

În tot cuprinsul normelor metodologice:

a) sintagma "Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei" se înlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice";

b) sintagma "Ministerul Educatiei si Cercetarii" se înlocuieste cu sintagma "Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice";

c) sintagma "directii generale de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti" se înlocuieste cu sintagma "directii de munca si securitate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti";

d) sintagmele "Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor" si "Secretariatul tehnic al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor" se înlocuiesc cu sintagma "Autoritatea Nationala pentru Calificari".

 

 

ART. III

Hotarârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarâre, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.

 

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

 

Contrasemneaza:

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb 

p. Ministrul delegat pentru dialog social,
Alexandra Patricia Braica,
secretar de stat

Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu 

Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici 

Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu

  

 

Atentie:   textul acestei hotarari este cel publicat în Monitorul Oficial al României in data de 17.07.2015, si nu include eventuale modificarile ulterioare!