Noutati in ceea ce priveste formarea profesionala: proiectul de Lege privind aprobarea OUG 96/2016Autoritătile pregătesc noi modificari în domeniul educatiei. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniile educatiei, cercetării, formării profesionale si sănătătii, publicat in luna martie, aduce cateva modificari care vor influenta activitatea majoritatii furnizorilor de formare profesionala autorizati.


Daca proiectul de lege va fi aprobat furnizorii de formare profesională care doresc sa se acrediteze se vor adresa Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în Învătământul Preuniversitar, (ARACIP) sau Agenției Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) pentru cursurile de nivel 6 si 7. Furnizorii de formare profesională care au în derulare programe vor mai putea functiona în această calitate cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a ordonantei.In continuare va prezentam articolele ce vor fi modificate conform propunerilor Comisiei pentru învătământ.6. La articolul I

, după punctul 16, se introduce un nou punct, punctul 161, cu următorul cuprins:


”161. La articolul 340, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:


«Art.340. - (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Calificări prin reorganizarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) şi a Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor, instituţii care se desfiinţează.»”181. La articolul 342

, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:


La articolul 342, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:


«(4) Autoritatea Naţională pentru Calificări înfiinţează Centrul Naţional de Acreditare, ca structură cu personalitate juridică, cu scopul de a autoriza centrele de evaluare a competenţelor profesionale, precum si pentru a acredita centre de evaluare şi organisme de evaluare. Regulamentul de organizare si funcţionare a Centrului Naţional de Acreditare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Calificări. »182. La articolul 348

, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:


«(4) Metodologia de acreditare a centrelor de evaluare a competențelor profesionale se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale, la propunerea Centrului Național de Acreditare, cu avizul Autorității Naționale pentru Calificări. »”La articolul 8

, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:


„(3) Formarea profesională a adulţilor se organizează prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare, definite astfel:


a) iniţierea reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei calificări conform standardului ocupaţional, a standardului de calificare sau de pregătire profesională;


b) calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăsoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii din aceeasi grupă de bază din COR;


c) perfecţionarea, reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare;


d) specializarea, reprezintă dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiasi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi.”La articolul 1

4 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:


”a) competenţe profesionale/ specifice comune mai multor ocupaţii;”Articolul 14

alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:


„(4) Registrul Naţional al Calificărilor din România se aprobă prin hotărâre a Guvernului și include Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale din România si Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior.”Articolul 15

se modifică şi va avea următorul cuprins:


„Art.15. - (1) Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competenţe profesionale în conformitate cu standardele ocupaţionale, standardele de calificare, respectiv standardele de pregătire profesională, recunoscute la nivel naţional.


(2) Standardul ocupaţional, standardul de calificare, respectiv standardul de pregătire profesională, este documentul care precizează competenţele profesionale necesare practicării unei ocupaţii, respectiv specifice unei calificări.”La articolul 16

, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:


„Art.16. - (1) Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională în ocupaţii pentru care nu există standarde ocupaţionale, standarde de calificare, respectiv standarde de pregătire profesională elaborează proiecte de standarde ocupaţionale sau de standarde de calificare care se supun spre validare comitetelor sectoriale.


(2) După validarea standardelor ocupaţionale sau a standardelor de calificare de către comitetele sectoriale, acestea se supun spre aprobare Autorităţii Naţionale pentru Calificări.”La articolul 21

, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:


”Art.21. - (1) Furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere naţională, numai dacă au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizaţia pentru desfăsurarea unor activităţi independente, activităţi de formare profesională si sunt acreditaţi în condiţiile legii.””191. Articolul 22

se modifică şi va avea următorul cuprins:


«Art.22. - (1) În vederea acreditării pentru nivelurile de calificare 1-5, furnizorii de formare profesională se vor adresa Agenției Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, care va elabora metodologia de acreditare pentru nivelurile 1-5, aprobată prin hotărâre a Guvernului.


(2) În vederea acreditării pentru nivelurile de calificare 6 şi 7, furnizorii de formare profesională se vor adresa Agenției Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, care va elabora metodologia de acreditare pentru nivelurile de calificare 6 și 7, metodologie aprobată prin hotărâre a Guvernului, sau unei alte agenții de asigurare a calităţii, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR) sau la nivel european.»”18. La articolul IV,

după punctul 3 se introduc patru puncte noi, pct. 31, 32, 33 și 34, cu următorul cuprins:


”31. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:


«Art. 26. - (1) Acreditarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire la cererea furnizorului, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acreditării.


(2) Acreditarea se acordă pentru fiecare dintre ocupaţiile/calificările/


competenţele-cheie/ competenţele transversale pentru-care furnizorii de formare profesională-organizează programe de formare profesională.


(3) Acreditarea se certifică printr-un document ale cărui formă, conţinut şi regim de eliberare se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii si justiţiei sociale şi al ministrului educaţiei naţionale.»32. La articolul 28

, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:


«(2) În vederea acreditării, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire, respectiv care au pregătirea specifică educaţiei adulţilor conform standardelor ocupaţionale.


(3) În vederea acreditării unui program de formare în limba minorităţii naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire si cunosc, după caz, limba minorităţii naţionale respective sau o limbă de circulaţie internaţională pentru care a fost acreditat programul.»33. Articolul 29

se modifică şi va avea următorul cuprins:


«Art. 29. - (1) Acreditarea se acordă dacă se constată îndeplinirea criteriilor de evaluare prevăzute la art. 28 alin. (1) dovedite prin fisa de autoevaluare şi documentele justificative.


(2) În vederea acreditării, verificarea privind dotările, echipamentele şi materialele utilizate de către furnizorul de formare profesională care doreste să se acrediteze se face numai la faţa locului de către specialiştii ARACIP/ ARACIS sau altă agenție recunoscută la nivel european.»34. Articolul 31

se modifică şi va avea următorul cuprins:


«Art. 31. - (1) Acreditarea poate fi retrasă de ARACIP/ ARACIS sau altă agenție recunoscută la nivel european dacă se constată nerespectarea condiţiilor de acreditare şi a programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost acreditat sau dacă, în mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfăcătoare.


(2) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras acreditarea poate să solicite o nouă acreditare numai dacă face dovada îndeplinirii cerinţelor prevăzute de prezenta ordonanţă sau, după caz, a plăţii amenzilor prevăzute la art. 54.


(3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras de două ori acreditarea pentru aceeaşi calificare pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesională pentru calificarea respectivă pentru o perioadă de 2 ani.


(4) Lista furnizorilor de formare profesională, inclusiv a filialelor furnizorilor de formare profesională şi centrelor de formare profesională, fără personalitate juridică, cărora li s-a retras acreditarea, se actualizează si se publică trimestrial pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Calificări.»”19. La articolul IV

, după punctul 5 se introduc cinci puncte noi, pct. 51 - 55, cu următorul cuprins:


”51. Alineatul (1) al articolului 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:


«(1) În vederea acreditării, furnizorii de formare profesională plătesc tarife de acreditare stabilite în metodologia de acreditare.»


52. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 391, cu următorul cuprins:


«Art.391. - Autoritatea Naţională pentru Calificări întocmeşte Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor, care cuprinde toţi furnizorii de formare profesională acreditaţi.»53. Articolul 43

se modifică şi va avea următorul cuprins:


«Art.43. - Metodologia de evaluare şi certificare a formării profesionale a adulţilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, pe niveluri de calificare, la propunerea ARACIP şi ARACIS.»54. La articolul 44

, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:


«Art.44. – (1) În funcţie de tipul programului şi de formele de realizare a formării profesionale, furnizorul de formare profesională acreditat poate elibera următoarele tipuri de certificate:


55. La articolul 44, alineatele (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:


„(3) Certificatele de calificare profesională si de absolvire sunt tipărite de Ministerul Educaţiei Naţionale si au regimul actelor de studii.


(4) Formularele certificatelor de calificare profesională şi, respectiv, de absolvire se pun la dispoziţie furnizorilor de formare profesională, contra cost, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Autoritatea Naţională pentru Calificări.


(5) Fiecare certificat de calificare profesională sau de absolvire se eliberează însoţit de un Supliment la certificat, tip Europass, în care se precizează competenţele profesionale dobândite.»”20. La articolul IV

, după punctul 6 se introduc patru puncte noi, pct. 61 - 66 cu următorul cuprins:


”61. La articolul 45, alineatele (2) şi (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:


«(2) Autoritatea Naţională pentru Calificări, prin Centrul Naţional de Acreditare, acreditează şi monitorizează centrele de evaluare a competenţelor profesionale.


(4) Procedura de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este elaborată de Centrul Naţional de Acreditare, cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Calificări şi este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.»62. La articolul 55

, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:


«(2) Furnizorii de formare profesională care au în derulare programe mai pot funcţiona în această calitate cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. După această dată acestia pot funcţiona numai dacă sunt acreditaţi.»63. Articolul 56

se modifică şi va avea următorul cuprins:


«Art. 56. - (1) Furnizorii de formare profesională care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe au în derulare programe de formare profesională în vederea dobândirii unor competenţe pentru care nu există standarde ocupaţionale sau standarde de calificare, după finalizarea acestor programe, îşi pot continua activitatea numai în condiţiile prezentei ordonanţe.


(2) În cazuri speciale se pot organiza programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe pentru care nu există standarde ocupaţionale sau standard de calificare, numai cu aprobarea Ministerului Muncii şi Justiției Sociale şi a Ministerului Educaţiei Naţionale.


(3) Pentru ocupaţiile pentru care există standard ocupaţional de educaţie şi formare profesională, acestea rămân valabile până la înlocuirea lor cu standarde de calificare.


(4) Standardele de calificare se actualizează la fiecare 5 ani prin grija comitetelor sectoriale de profil.


(5) Standardele ocupaţionale întocmite înainte de anul 2008 nu se mai pot utiliza în vederea acreditării. »65. Articolul 59

se modifică şi va avea următorul cuprins:


«Art.59. - Furnizorii de formare profesională vor pune la dispoziţie Autorităţii Naţionale pentru Calificări şi direcţiilor teritoriale de statistică datele solicitate de acestea, referitoare la activitătile de formare profesională a adulţilor. »66. Articolul 6

2 se modifică şi va avea următorul cuprins:


«Art.62. - ARACIP şi ARACIS sau altă instituţie recunoscută la nivel european, după caz, exercită controlul asupra modului în care se organizează, desfăsoară si finalizează formarea profesională a adulţilor si aplică sancţiuni potrivit prezentei ordonanţe.


(2) Procedura privind controlul si aplicarea sancţiunilor se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. »”22. După articolul VII

I se introduce un nou articol, articolul IX, cu următorul cuprins:


”Art.IX. - Metodologia de evaluare şi certificare a formării profesionale a adulţilor prevăzută de la art.43 din Ordonanţa Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 13 februarie 2014, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”