Modificari la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala Ord. 2228/3025/2023Prin Ordinul comun nr. 2.228/3.025/2023 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, publicat in Monitorul Oficial Nr. 70 din 27.01.2023. metodologia privind autorizarea furnizorilor de formare profesională a suferit mai multe modificări.
Noul ordin modifică/completează Ordinul ministrului muncii nr. 353/2003, dar si anumite articole din OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, precum si din Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 129/2000.

Potrivit acestui nou ordin coordonarea activitatii de autorizare a furnizorilor de formare profesională nu se va mai face de Autoritatea Naţională pentru Calificări, ci de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin directia de specialitate.

Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, pentru fiecare dintre calificările, ocupațiile, competențele cheie, competențele transversale pentru care furnizorii de formare profesională organizeaza programe de formare profesională.
Autorizarea furnizorilor de formare profesională se poate realiza si pentru organizarea de programe in sistem online, respectând prevederile ordinului ministrului muncii si protecției sociale nr. 1149/2020.
În cazul formării profesionale care se derulează online, fiecărui participant la program va trebui să i se asigure, de către furnizor, echipamentele necesare desfășurării în condiții optime a programului de formare, dacă acesta declară că nu le deține.

Durata minimă a programului de formare profesională, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică şi practică, pentru care se eliberează certificat de calificare profesională, pe niveluri de calificare, este de:
 a) 180 de ore pentru nivelul 1 de calificare;
 b) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
 c) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;
 d) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.

În situaţia în care, în urma evaluării iniţiale sau în baza certificărilor în conditiile legislatiei în vigoare se constată că participanţii la programul de formare profesională deţin anumite competenţe, durata pregătirii se va reduce corespunzător, fără a depăşi însă 50%

Totodată, ordinul mai prevede că durata programului de formare profesională pentru care se eliberează certificat de absolvire, e cuprinsă între:
 a) 30-75 ore, pentru programe de tip perfecționare;
 b) 180-300 ore, pentru programe de tip specializare.

În cazul în care se organizează programe de formare profesională pentru care se eliberează certificat de absolvire durata pregătirii nu se poate reduce în urma evaluării iniţiale sau în baza certificărilor în conditiile legislatiei în vigoare.

În privința formatorilor, se precizează că ei trebuie să fie certificați în profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire sau formatori care probează deținerea calității de cadru didactic în profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire oferite de furnizorul de formare.

Pregătirea practică poate fi realizată de formatori care îndeplinesc conditiile mai sus enuntate precum si de maistri instructori ori instructori / preparatori formare, certificati conform prevederilor legale care au profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire, numai pentru programele de formare al căror nivel de calificare este cel mult egal cu al acestora.
Se stabilește, totodată, un minimum de doi formatori.
Pe durata efectuării practicii la operatorii economici supravegherea si îndrumarea la programul de formare profesională sunt asigurate atât de formatorii numiti de furnizorul de formare profesională cât si de personalul de specialitate numit de fiecare operator economic.

Pentru programele care se finalizează cu certificate de calificare profesională formatorul va elabora proiecte didactice pentru fiecare continut tematic cuprins în programa de pregătire prevăzută in standardul ocupațional sau în standardul de pregătire profesională.
Proiectele didactice vor prezentate de formator la solicitarea evaluatorilor sau a echipelor de control.
Proiectele didactice se aplică si în cazul initierii într-o calificare.

O modificare utilă pentru multi furnizori de formare profesională este aceea că s-a creat posibilitatea depunerii cererilor de autorizare online, pe platforma Punctului de contact unic electronic (PCUe).

În perioada de valabilitate a autorizatiei furnizorul de formare profesională este monitorizat prin:
a) cel puţin 3 vizite de monitorizare, la interval de cel mult 18 luni, dintre care cel putin 1 in perioada in care se realizeaza cursuri, la care se pot adăuga vizite suplimentare în cazul unor sesizări şi/sau în situaţii speciale;
b) prin urmărirea sistematică a rezultatelor obţinute de participanţii la programul de formare profesională, cu ocazia evaluării finale.

Monitorizarea in cazul unor sesizări si/sau situatii speciale se realizeaza de către:
a) Specialisti ai Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale desemnati prin ordin de ministru
b) Membrii comisiei de autorizare care au autorizat programul, desemnati prin decizie a Comisiei de autorizare.

Noul ordin detaliază și procedura de reînnoire a autorizațiilor furnizorilor de formare profesională.